2

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

j

q

x

zh

ch

sh

r

z

c

s

a

o

e

$

er

i

u

_

ai

ei

ao

ou

an

en

ang

eng

ong

ia

ie

iao

iou

ian

in

iang

ing

iong

ua

uo

uai

uei

uan

uen

uang

ueng

_e

_an

_n